Libertas est potestas faciendi quod iure licet.
Свободата е възможността да се прави , което е разрешено по право.
Юридически услуги
В областта на Търговското право предлагаме следните правни услуги:   Консултации в избора на подходяща правно-организационна форма за съответния бизнес на търговеца; Учредяване и регистрация на търговски дружества и еднолични търговци; Учредяване на холдингови дружества и консорциуми; Регистрация на търговски представителства на български и чуждестранни фирми и търговски организации; Консултации на местни и чуждестранни търговски дружества, във връзка с дейността и управлението им; Регистрация на последващи промени в търговски дружества и еднолични търговци; Преобразуване на търговски дружества - вливане, сливане, отделяне и разде
Виж още
Предлагаме юридически услуги, свързани с всички видове сделки с недвижими имоти на територията на Република България:   Консултации и правни съвети по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи; Проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти; Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти, строителство, учредяване на ипотеки и други; Подготовка на всички документи, необходими за сключването на сделката и съдействие при провеждане на преговори; Учредяване на ограничени вещни права върху имоти – право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване;
Виж още
В областта на Облигационното право предлагаме следните правни услуги:   Консултации при сключване на договори в областта на гражданското, търговското и облигационното право; Комплексно правно обслужване при изготвяне на различни видове договори и представителство при сключването им; Изготвяне на типови договори за търговската дейност на дружества, във всички сектори на икономиката; Разваляне и прекратяване на договори - извънсъдебно и по съдебен ред; Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по договори – ипотеки, залози и др.; Съдействие при извънсъдебно уреждане на спорове по сключени договори; Процесуално представит
Виж още
В областта на Застрахователното право предлагаме следните правни услуги:   Правни консултации относно създаване и лицензиране на застрахователни компании; Консултации в областта на имущественото и личното застраховане; Представителство на застрахователи пред Комисията за финансов надзор и други държавни институции.
Виж още
В областта на Трудовото право предлагаме следните правни услуги:   Консултации по трудовоправни въпроси на дружества и граждани; Сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори; Консултиране на работодатели при провеждане на процедура по налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения; Консултации и защита на работници/служители във връзка с трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени трудови възнаграждения и др.; Обезщетение вследствие на трудова злополука; Процесуално представителство пред всички съ
Виж още
  Консултации и защита при разрешаване на семейно правни въпроси, изготвяне на споразумения и уреждане на наследствени отношения, както и представителство пред съд; Дела за развод по взаимно съгласие; Брачни договори; Брачни договори; Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.
Виж още
В областта на Административното право предлагаме следните правни услуги:   Комплексно административно-правно обслужване на български и чуждестранни юридически лица и граждани; Обжалване на административни актове на държавната, общинската и данъчната администрация; Обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи; Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиването на българско гражданство, легализиране на пребиваването и статута на чужденците на територията на Република България; Консултации и подготовка на документация за участие в обществени поръчки; Процесуално представителств
Виж още
В областта на Трудовото право предлагаме следните правни услуги:   Консултации в областта на данъчното право; Представителство пред данъчната администрация; Предоставяне на правни услуги във връзка с данъчното облагане и защита по данъчно-ревизионни актове; Процесуално представителство и правна защита по данъчни дела.
Виж още
В областта на Гражданското право предлагаме следните правни услуги:   Правни консултации по гражданско-правни въпроси; Изготвяне на предварителни договори, нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус; Консултации при сключването на различни видове сделки и изготвяне на договори; Абонаментно правно обслужване на корпоративни клиенти и физически лица; Охранителни и заповедни производства; Процесуално представителство и защита в изпълнителното производство; Правна помощ при събирането на вземания и посредничество при сключването на извънсъдебни споразумения; Процесуално представителств
Виж още
© 2007-2012, Адвокатско дружество “ДЕЛИБАЛТОВ, МИЛКОВА, ИВАНОВА”
гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 18А, ет. 1, ап. 5, тел./факс 02/980 78 05; 02/981 25 68
Уеб дизайн и оптимизация от Webstar.bg