Libertas est potestas faciendi quod iure licet.
Свободата е възможността да се прави , което е разрешено по право.
Вещно право
Предлагаме юридически услуги, свързани с всички видове сделки с недвижими имоти на територията на Република България:
 
 • Консултации и правни съвети по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи;
 • Проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти;
 • Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти, строителство, учредяване на ипотеки и други;
 • Подготовка на всички документи, необходими за сключването на сделката и съдействие при провеждане на преговори;
 • Учредяване на ограничени вещни права върху имоти – право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване;
 • Консултиране и изготвяне на договори за отдаване под наем на имоти;
 • Договори за строителство;
 • Чуждестранни инвестиции в областта на недвижимите имоти;
 • Оказване на съдействие при реализиране на сделките пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация;
 • Процесуално представителство в съдебни производства относно недвижими имоти -спорове за собственост, делба, наличие на ограничени вещни права и други;
 • Услуги във връзка с градоустройствения статут на недвижимите имоти и провеждане на градоустройствени мероприятия, изменение на съществуващи положения е т.н.
© 2007-2012, Адвокатско дружество “ДЕЛИБАЛТОВ, МИЛКОВА, ИВАНОВА”
гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 18А, ет. 1, ап. 5, тел./факс 02/980 78 05; 02/981 25 68
Уеб дизайн и оптимизация от Webstar.bg